Komunikat w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

 

 

9 kwietnia zostanie zawarta umowa o prowadzenie rachunków pracowniczych w programie PPK

 

Informacje: Materiały informacyjne PPK - AVIVA

Wbinaria: Webinaria PPK - AVIVA

Jeśli pracownik zechce udostępnić swój mail i nr telefonu komórkowego będzie miał uproszczony proces aktywacji osobistego konta MojaAviva przy pomocy którego może:
a) Sprawdzić:
- status rach. PPK
- historię wpłat
- subfundusz, w jakim są inwestowane Jego środki
b) Zmienić subfundusz właściwy dla wieku
c) Pobrać 
- roczną informację o operacjach na rachunku
- historię zleceń
- regulamin

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 4 października 2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) każdy pracownik, który ukończył 18 rok życia a nie ukończył 55 roku życia zostanie zapisany automatycznie do nowego programu PPK.

 

Co to jest PPK?

Zamysłem PPK jest oszczędzanie z celem emerytalnym.  Środki zgromadzone na kontach uczestników PPK będą inwestowane przez instytucję zarządzającą w ściśle określony przepisami ustawy sposób. Ustawa zawiera wytyczne odnośnie podziału środków między częścią udziałową (akcje spółek notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) a częścią dłużną (obligacje w przeważającej części emitowane przez Skarb Państwa). Udział w poszczególnych funduszach akcji lub obligacji będzie zależał od wieku uczestnika PPK. Źródła finansowania wpłat do PPK:

  • opłata inicjująca-powitalna, przekazywana jednorazowo, przekazywana będzie z Funduszu Pracy, który jest w całości finansowany przez pracodawców w kwocie 250 zł,
  • wpłaty finansowane przez pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia (bez ograniczeń limitu  30-krotności podstawy wpłat) a w przypadku pracownika którego wysokość wynagrodzenia nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia może (na wniosek pracownika) zostać ograniczona do zostać obniżona maksymalnie do poziomu 0,5%,
  • wpłaty finansowane przez pracodawcę w kwocie 1,5% wynagrodzenia
  • dodatkowo, co roku Fundusz Pracy dopłaci uczestnikowi kwotę 240 zł jeżeli pracownik będzie systematycznie oszczędzał.

Jak będzie wyglądało wynagrodzenie pracownika po uwzględnieniu wpłat PPK?

W praktyce, podstawowa wpłata  pracownika do PPK wynosić będzie 2% wynagrodzenia brutto, przy czym potrącana będzie z pensji netto („do ręki”).

Od wpłat dokonanych przez pracodawcę zostanie odprowadzona  z wynagrodzenia pracownika zaliczka na podatek dochodowy.

Zachęcamy do przeprowadzenia symulacji przewidywanych wypłat z PPK w odniesieniu do swojego wieku i wynagrodzenia brutto, w odniesieniu do obecnej sytuacji gospodarczej, korzystając z kalkulatora, który znajduję się na stronie: https://ppkkalkulator.pfr.pl/, a następnie podjęcia decyzji:

czy chcą Państwo korzystać z rządowego programu oszczędzania z celem emerytalnym.

Czy mogę zrezygnować z udziału w programie PPK i ponownie do niego przystąpić?

Program automatycznie obejmuje zatrudnionych w wieku pomiędzy 18 a 55 lat. Jedynie osoby, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, powinny pamiętać o złożeniu wniosku do pracodawcy o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Przynależność do PPK jest dobrowolna - oznacza to, że każdy pracownik może w dowolnej chwili zrezygnować z uczestnictwa składając deklarację o rezygnacji. Ponadto pracownik, który złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji, może w każdym czasie ponownie przystąpić do programu PPK, poprzez złożenie pracodawcy wniosku o dokonywania wpłat. Dodatkowo co 4 lata od dnia 1 kwietnia, pracownik, który w poprzednich latach złożył wniosek o rezygnacji, ponownie jest automatycznie przypisywany do PPK, chyba, że powtórnie złoży deklarację o rezygnacji.

 

DEKLARACJA O REZYGNACJI Z PPK

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PPK