COOKIES INFO

 

Nasza strona korzysta z plików cookies.

Możesz wyłączyć cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://plsp.smocza.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.04.2021


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików graficznych nie posiada tekstu alternatywnego
- serwis zawiera dokumenty PDF (cześć sporządzona na podstawie skanu)

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.06.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt.
plsp@smocza.edu.pl

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Działając w celu wypełnienia obowiązku opisanego w art. 13 RODO, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje się, że:

1.     Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie ul.Smocza 6

2.     Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@smocza.edu.pl

3.     Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.     wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć; Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

b.     promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, uczestniczenia w życiu szkoły, informowaniu o wydarzeniach oraz wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych, konkursów, zawodów i ich dokumentowania, oraz utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły i innych czynnościach przetwarzania związanych z działaniami szkoły, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej - na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:

a.     w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa.

b.     w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.

5.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.     Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

7.     Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.

8.     Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym z wypełnieniem obowiązku szkolnego, wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9.     Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w życiu szkoły, i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych w szkole.

10.  W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego, w celu:

a.     zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,

b.     ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,

c.     wyjaśniania sytuacji konfliktowych

d.     ustalania sprawców nagannych zachowań, np. kradzieży, bójek, zniszczenia mienia,

e.     zmniejszenia ilości zniszczeń na terenie szkoły

11.  Obraz monitoringu jest rejestrowany i przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Przyjmuję do wiadomości, że względem moich oraz mojego dziecka danych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu zastosowanie mają informacje przekazane powyżej w klauzuli informacyjnej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pliki do pobrania:

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZYKŁADOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁ 01 REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01A - REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01B - WYKAZ ZBIORÓW I ICH POWIĄZAŃ

ZAŁ 02 - KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY

ZAŁ 03 - UMOWA POWIERZENIA UNIWERSALNA

ZAŁ 04 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA ZAWARTYCH Z PROCESORAMI

ZAŁ 05 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA JAKO PROCESOR

ZAŁ 06 - PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM

ZAŁ 07 - OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH

ZAŁ 08 - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁ 09 - EWIDENCJA UPOWAŻNIEŃ PRACOWNIKÓW

ZAŁ 10 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

ZAŁ 11 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH V 02

ZAŁ 11A - PODMIOTY UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH (DOKUMENT POMOCNICZY)

ZAŁ 11B - PORADNIK DLA SZKÓŁ (DOK. POMOCNICZY)

ZAŁ 12 - EWIDENCJA OSÓB WYSŁANYCH NA SZKOLENIE Z ODO
ZAŁ 13 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU
ZAŁ 14 - EWIDENCJA WEWNĘTRZNA NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH
ZAŁ 15 - WYKAZ POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW
ZAŁ 16 - PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH
ZAŁ 17 - PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
ZAŁ 18 - PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
ZAŁ 19 - PRAWO DO SPRZECIWU
ZAŁ 20 - PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
ZAŁĄCZNIK NR 1 RZ-7 WZÓR