HISTORIA SZKOŁY 

 

13 października  1945 – Ministerstwo Kultury i Sztuki zezwala na otwarcie Państwowego Liceum Artystycznego przy Wyższej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie. Dyrektorem szkoły zostaje Antoni Mączak.

1945 – W Szkole realizowany jest dwuletni cykl nauczania na podbudowie tak zwanej „małej matury”, w nawiązaniu do przedwojennej Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych. Szkoła wówczas dzieli lokal z Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych przy ulicy Myśliwieckiej 8.

1948 – Z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Sztuki, zgodnie z funkcjonującym ówcześnie systemem oświaty, Szkoła zostaje przekształcona w pięcioletnie liceum, w którym realizowany jest program liceum ogólnokształcącego oraz blok zajęć artystycznych.

1953 – Zniesienie ograniczenia, co do wyboru kierunków studiów dla absolwentów, dotychczas mogli oni studiować jedynie w wyższych szkołach plastycznych.

1957- Szkoła uzyskuje samodzielną siedzibę w budynku dawnej Podchorążówki w Parku Łazienkowskim. W tym roku zostaje jej nadany przez COPSA status liceum doświadczalnego.

1963 – Patronat nad Liceum obejmuje Cepelia.

1964 – Pierwszy nabór do dwóch klas pierwszych, od tej pory Szkoła prowadzi cykl klas równoległych.

1966 – Szkoła uzyskuje status liceum eksperymentalnego, nadany przez Wydział Kultury Stołecznej rady Narodowej i Ministerstwo Kultury i Sztuki i jako taka, została wyłączona z ogólnej reformy szkolnictwa plastycznego, zmierzającej do uzawodowienia nauki.

1967 – Nowym dyrektorem szkoły zostaje Andrzej Chrupek

1968 – Wprowadzenie czteroletniego cyklu nauczania.

1969 – Szkoła powraca do pięcioletniego cyklu nauczania, staje się również liceum o określonej specjalności zawodowej – wystawiennictwo. Absolwenci kończący Szkołę otrzymują dyplom technika plastyka. W tym roku Ministerstwo Kultury i Sztuki wprowadza nowe zreformowane programy do wszystkich liceów plastycznych.

1973 – Wszystkie klasy objęte zostają nowym cyklem nauczania i zreformowanym programem szkoły artystyczno-zawodowej.

1977 – Na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Warszawie Szkoła otrzymuje nową siedzibę przy ulicy Smoczej 6, w budynku, w którym dotychczas funkcjonowało XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.

1981 – Szkoła otrzymuje sztandar wykonany według projektu profesora Krzysztofa Niedzielskiego. W imieniu resortu dyrektor Zarządu Szkół Artystycznych - Wiesław Milatti - odczytuje akt nadania Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie imienia Wojciecha Gersona.

1987 – Po dwudziestoletnim zarządzaniu szkołą Andrzej Chrupek odchodzi na emeryturę. Dyrektorem zostaje Aleksandra Tyrluk.

1991- Akademia Stuk Pięknych w Warszawie obejmuje patronat nad Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Dyrektorem szkoły zostaje Ewa Brzewska.

1993 – W szkole powstaje pierwsza, nowoczesna pracownia komputerowa.

1999 – W związku z reformą systemu oświaty Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych  zostaje przekształcone w Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, na który składa się czteroletnie Liceum Plastyczne oraz  sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. W tym samym roku zostaje zmieniona specjalność – wygasające wystawiennictwo zostaje  zastąpione reklamą wizualną.

2005 – Szkoła zyskuje nowy sztandar. W tym samym roku nauczyciele przedmiotów artystycznych piszą nowe programy nauczania: historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, podstaw fotografii i filmu, reklamy wizualnej. Program nauczania historii sztuki zostaje dopuszczony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do użytku w szkołach artystycznych z numerem 1/2005. W szkole odbywa się pierwsze Ogólnopolskie Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki. W tym roku po raz pierwszy absolwenci szkoły przystąpili do egzaminu maturalnego w nowej formule.

2006 - Po konkursie przeprowadzonym przez MKiDN dyrektorem szkoły zostaje Beata Lewińska, która od 2003 r. była wicedyrektorem. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dopuszcza do użytku szkolnego w szkołach plastycznych pozostałe programy artystyczne. Nadaje im numery 1-5/2006. Programy zostają udostępnione na stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej i korzysta z nich większość szkół plastycznych w Polsce. W tym roku opuszczają też szkołę pierwsi absolwenci czteroletniego liceum plastycznego.

2007 – W Szkole powstają nowe kierunki kształcenia. Obok reklamy wizualnej realizowana jest specjalność: formy użytkowe, w ramach której wprowadzone są specjalizacje: dekorowanie wnętrz oraz  tkanina artystyczna. W tym samym roku przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych zostało założone Stowarzyszenie Smocza, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie rozwoju utalentowanej plastycznie młodzieży. Zakup nowych pomocy dydaktycznych (komputerów, rzutników, wyposażenia atelier fotograficznego) zdecydowanie wpływa  na unowocześnienie metod kształcenia. Nauczyciele tworzą prezentacje multimedialne do nauczania historii sztuki i niektórych przedmiotów ogólnokształcących.

2008 – Powstają dwa nowe stanowiska kierownicze: Kierownika Sekcji przedmiotów projektowych oraz Kierownika Sekcji Przedmiotów plastycznych nieprojektowych. Usprawniło to bardzo kierowanie szkołą i umożliwiło właściwe delegowanie zadań. Szkoła podpisała umowę patronacką z Uniwersytetem of Wolverhampton w Wielkiej Brytanii, dzięki której absolwenci mogą podejmować studia artystyczne na wspomnianym uniwersytecie na preferowanych warunkach. W tym roku szkoła jest też organizatorem wystawy szkół plastycznych pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze Wielkim w Warszawie.

2009 - Szkoła zyskała całkowite wyposażenie pracowni projektowej w komputery Apple Mac, z pełnym oprogramowaniem przystosowanym do projektowania graficznego (cztery komputery zakupione zostały ze środków CEA, a dwanaście jest darem Stowarzyszenia „Smocza”, które wystąpiło o fundusze na ten cel do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego).

2012 – W szkole przeprowadzony został kapitalny remont większości pracowni szkolnych. Równocześnie Szkoła rozwija współpracę z uczelniami wyższymi, zwłaszcza w zakresie odbywania przez studentów praktyk studenckich, organizowania spotkań z wybitnymi artystami i pracownikami naukowymi uniwersytetów.

2013 - Nauczyciele plastycy ZPSP pracują przy powstawaniu nowych podstaw programowych dla szkół plastycznych.

2014 – W związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej oraz nowych ramowych planów nauczania dla szkół artystycznych, powstają nowe specjalności i specjalizacje: specjalność – fotografia i film, a w jej ramach specjalizacja – realizacje intermedialne, specjalność – formy rzeźbiarskie, a w jej ramach specjalizacja – techniki rzeźbiarskie, specjalność – formy użytkowe ze specjalizacją – aranżacja przestrzeni oraz  specjalność – techniki graficzne ze specjalizacją – projektowanie graficzne. Nauczyciele plastycy ponownie napisali programy nauczania do nowych przedmiotów. Osiem nowych programów we wrześniu 2014 roku zostało opublikowanych przez wydawnictwo Centrum Edukacji Artystycznej i tym samym ponownie służy wszystkim szkołom plastycznym. Szkoła zyskuje nowe komputery wraz z oprogramowanie Z-Brush do nauczania technik rzeźbiarskich (modelowanie 3D).

2016 – Po przeprowadzonym przez MKiDN konkursie Dyrektorem szkoły ponownie zostaje Beata Lewińska. W związku z wprowadzeniem nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z dnia 15 grudnia 2016 r. następuję korekta nauczanych w szkole specjalności i specjalizacji. W ramach specjalności aranżacja przestrzeni nauczana jest specjalność – aranżacja wnętrz, w ramach specjalności fotografia i film, nauczania jest specjalizacja – realizacje intermedialne, w ramach specjalności – formy rzeźbiarskie, nauczane są – techniki rzeźbiarskie, a w ramach specjalności – techniki graficzne, specjalizacja – projektowanie graficzne.

 

2017 – Obowiązujące w szkole programy kształcenia zostają skorygowane w związku z nową podstawą programową.

 

2019 – Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy z 2019 r., poz. 20) zlikwidowana została sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy z 2019 r., poz. 21) rozwiązany został Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, a Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy z 2019 r., poz. 22) placówka została przekształcona na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Po przeprowadzonym w maju konkursie dyrektorem ponownie została Beata Lewińska