Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Wojciecha Gersona w Warszawie

 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona (PLSP) w Warszawie jest jedyną w stolicy państwową szkołą plastyczną średniego szczebla. Szkoła przyciąga młodych, pasjonujących się sztuką ludzi, którzy pragną rozwijać wyobraźnię, kreatywność i zdolności, a także zdobyć wykształcenie ogólne w zakresie liceum. Szkoła jest prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zatem jej zakres działania regulują akty prawne wydane przez MKiDN oraz Ustawy i Akty prawne wydane przez MEN, dla zakresu których Minister Kultury nie otrzymał delegacji.

Szkoła obecnie prowadzi dwa cykle kształcenia – czteroletni (po gimnazjum), do którego ostatni nabór był w 2019 roku oraz cykl pięcioletni (po szkole podstawowej). W trakcie nauki uczniowie realizują przedmioty ogólnokształcące (te same liczby godzin przedmiotów, jak w liceach dla których ramowe plany nauczania ustala MEN oraz przedmioty artystyczne, takie jak: historię sztuki, główny przedmiot zawodowy (specjalizacja), podstawy projektowania, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu oraz projektowanie multimedialne. Nauczane w szkole specjalizacje to: aranżacja wnętrz, projektowanie przestrzeni wystawienniczej, projektowanie graficzne, realizacje intermedialne i techniki rzeźbiarskie. W szkole, na poziomie rozszerzonym, nauczane są przedmioty: historia sztuki i język angielski. 

Naukę kończy egzamin dyplomowy, do którego przystępują uczniowie po uzyskaniu promocji końcowej. Egzamin dyplomowy jest dwuczęściowy: w części teoretycznej uczniowie zdają egzamin z zakresu historii sztuki. Pod uwagę brana jest wiedza z zakresu historii sztuki oraz umiejętności opisu i analizy dzieł sztuk plastycznych i architektury. W części praktycznej uczniowie przedstawiają do oceny komisji pracę dyplomową z zakresu nauczanej specjalizacji oraz pracę z rysunku lub malarstwa lub rzeźby.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego absolwenci otrzymują Dyplom Ukończenia Szkoły Artystycznej (Polska Rama kwalifikacji – V). Mogą przystąpić w szkole do egzaminu maturalnego z obowiązkowych i nadobowiązkowych przedmiotów.

Szkoła jest placówką wysoko ocenianą. Jej uczniowie zdobywają liczne nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych. Praca pedagogów jest doceniana także podczas obowiązkowych przeglądów z rysunku, malarstwa i rzeźby. Do czerwca 2019 roku mamy 14 zdobywców indeksów ASP w przeglądzie centralnym, a spośród tych laureatów 4 otrzymało I miejsce w Polsce.    

Szkołę ukończyło wielu wybitnych absolwentów: obecnie artystów tworzących kadrę pedagogiczną uczelni artystycznych, a także osoby związane z kulturą, twórcy indywidualni.