• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

 

Przedmiot podstawy projektowania ma za zadanie przygotować uczniów do samodzielnych działań twórczych w zakresie wszystkich specjalizacji realizowanych w szkołach plastycznych. Uczeń zdobywa umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, także w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych. Wiadomości i umiejętności nabyte w ramach tego przedmiotu są przypominane i stosowane w praktyce w latach następnych. Istotnym obszarem zadań przedmiotowych jest przygotowanie ucznia każdej specjalizacji do wykonania i posługiwania profesjonalną dokumentacją projektową.

 

Szczegółowe cele nauczani przedmiotu obejmują:

 

 • Zapoznanie ucznia z podstawowymi pojęciami z zakresu podstaw projektowania, takimi jak:

  • Światło, barwa, materia, przestrzeń, ruch.

  • Elementarne czynniki komponowania – linia, płaszczyzna i bryła.

  • Czynniki kreatywne komponowania (konstrukcja, akcent, rytm, struktura, napięcie).

  • Płaszczyzna i przestrzeń – wzajemne oddziaływanie.

  • Relacje między obrazem, znakiem, słowem i literą – treścią i formą przekazu wizualnego.

  • Podstawowe terminy i pojęcia z zakresu typografii i liternictwa.

  • Podstawowe terminy i pojęcia z zakresu psychofizjologii widzenia.

  • Podstawowe terminy i pojęcia techniczne z zakresu realizacji cyfrowych projektów statycznych i ruchomych.

  • Podstawowe terminy i pojęcia techniczne z zakresu publikacji cyfrowych projektów statycznych i ruchomych w różnorodnych środowiskach.

 • Realizowanie działań projektowych z wykorzystaniem problematyki ww. pojęć.

 • Realizowanie zadań plastycznych uwzględniających następujące czynniki:

  • Środki wyrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni.

  • Kompozycja na płaszczyźnie i w przestrzeni.

  • Iluzja przestrzeni na płaszczyźnie.

  • Kompozycje z wykorzystaniem litery, układu literniczego, materiału fotograficznego i elementów graficznych.

  • Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja własnych dokonań twórczych.

  • Tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie wykorzystywane w realizacji rozwiązań projektowych.

 • Przygotowanie projektów do upowszechnienia, z uwzględnieniem środowiska, w którym będą publikowane.

 • Pozyskiwanie materiałów i publikowanie projektów zgodnie z zasadami prawa autorskiego.

 • Realizowanie zadań interpretujących naturę.

 • Podejmowanie zadań inspirowanych wyobraźnią a także przekazem medialnym.

 • Wyposażenie w umiejętności samodzielnej oceny wartości wizualnych (artystycznych) i estetycznych (jakości technicznej) prac.

 

Przykłady realizacji programu w Biuletynie Plastyk na stronie CEA:

BIULETYN PLASTYK 9/2017

BIULETYN PLASTYK 9/2018