• slide
  • slide
  • slide
  • slide

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ

 

Projektowanie przestrzeni wystawienniczej to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Aranżacja przestrzeni.

W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim. Celem kształcenia w zakresie specjalizacji jest przede wszystkim wyposażanie w wiedzę i umiejętności dotyczących podstawowych środków wyrazu artystycznego w kreowaniu przestrzeni, takich jak: kompozycja, światło, kolor, faktura, znak, litera itp., kształtowanie umiejętności charakteryzowania podstawowych funkcji przestrzeni użytkowej (mieszkalnej, publicznej), kształcenie umiejętności dostrzegania podstawowych uwarunkowań ergonomii oraz stosowanie w pracach projektowych zasad ergonomii, kształcenie umiejętności tworzenia profesjonalnej dokumentacji projektowej, technicznej i plastycznej projektów w oparciu o obowiązujące normy, rozwijanie umiejętności rozróżniania i charakteryzowania materiałów oraz technologii stosowanych w projektowaniu przestrzennym, nabywanie wiedzy z zakresu rozróżniania i definiowania podstawowych pojęć związanych z architekturą i kompozycją przestrzenną, ćwiczenie umiejętności sprawnego i bezpiecznego posługiwania się materiałami i narzędziami plastycznymi, rozwijanie umiejętności planowania pracy z podziałem na projektową i wykonawczą, kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich materiałów i technologii do wykonywanego zadania, kształcenie umiejętności świadomego posługiwania się środkami wyrazu artystycznego (kompozycja, światło, kolor, forma, faktura, znak, litera itp.), komponowanie z wykorzystaniem elementów graficznych i typograficznych, inspirowanie do trafnego wyszukiwania i stosowania gotowych elementów aranżacji przestrzeni: mebli, oświetlenia, systemów wystawienniczych, zdobniczych/dekoracyjnych itp., nauka  dokumentowania i prezentowanie własnych dokonań twórczych z wykorzystaniem warsztatu tradycyjnego oraz  nowoczesnych technologii (komputerowe programy graficzne).