• slide
  • slide
  • slide
  • slide

REALIZACJE INTERMEDIALNE

 

Realizacje intermedialne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film.

Intermedia to określenie działań interdyscyplinarnych, implikujących nowe jakości - akcję, kreującą proces komunikacji. Uczniowie, poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, zdobywają umiejętności  z zakresu działań m. in.: fotografii, filmu, wideo oraz animacji. Poznają także możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych do rejestracji, edycji i emisji obrazu oraz dźwięku. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wymusza świadome i umiejętne posługiwanie się narzędziami multimedialnymi, niezbędnymi do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym świecie. Nauczanie więc tego przedmiotu przygotowuje uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy. Wiadomości i umiejętności, nabyte w ramach specjalizacji, przygotowują uczniów do realizacji i właściwego opracowania technicznego projektów multimedialnych, publikowanych w różnorodnych środowiskach. W trakcie nauki adepci specjalności zapoznawani są z podstawową wiedzą z zakresu: fotografii, animacji i filmu, poznają najważniejsze realizacje w historii tych dyscyplin, poznają nowoczesne urządzenia, techniki i technologie multimedialne do rejestracji, przetwarzania i kreowania obrazu, zapoznają się ze specyfiką obrazowania fotograficznego i filmowego, a także ze specyfiką poszczególnych mediów (fotografia, film, animacja, inne), ich unikalnymi cechami i możliwościami łączenia ich w obszarze realizacji intermedialnych. Realizują zadania intermedialne z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii, są zapoznawani z metodami pozyskiwania materiałów do realizacji projektów intermedialnych i ich przetwarzaniem, kształci się ich umiejętności twórczego eksperymentowania i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań oraz kreatywnego łączenie różnych mediów w obszarze jednego projektu. Realizują projekty intermedialne ze świadomym stosowaniem przepisów prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej.

 

Prace uczniów oraz działalność pracowni można śledzić w mediach społecznościowych:

004-instagram.svg    003-facebook.svg    002-google-plus.svg

007-tumblr.svg    006-twitter.svg    008-vimeo.svg 

001-youtube.svg